Condicions generals de lloguer per internet


Sumari


Condicions Generals de Lloguer

Aquestes Condicions Generals de Lloguer i els seus ANNEXOS regeixen les condicions del lloguer i s’apliquen a qualsevol comanda de serveis realitzada per una persona física a la pàgina web www.skiset.cat.

S’acorden entre:

La societat La Compagnie Française des Loueurs de Ski (a continuació anomenada CFLS), societat anònima amb un capital de 315.000 euros, inscrita al Registre Mercantil de NANTERRE amb el número B 401 734 892, essent el seu número d’IVA intracomunitari: FR 58401734892, amb seu social a 424 Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANCE i essent el seu representant legal Denis Marinho, Director General;

La societat La Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (a continuació anomenada CILS)societat anònima amb un capital de 100.000 CHF, inscrita al Registre Mercantil del Cantó de VAUD amb el número CHE-112.548.825, amb seu social a Chemin de la Prairie 5 A - 1007, Lausanne - SUISSE i essent el seu representant legal Isabelle Bachmann, administradora.

A continuació anomenada ”SKISET”

D'una part,

I

El LLOGATER, consumidor establert al TERRITORI

A continuació anomenat “LLOGATER”

D'altra part,

El LLOGATER i SKISET s’anomenaran col·lectivament les PARTS.

QUALSEVOL COMANDA FETA PEL LLOGATER A SKISET IMPLICA L'ACCEPTACIÓ SENSE CAP MENA DE RESERVA DEL LLOGATER D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER I DELS SEUS ANNEXOS.


Article 1: Definició

Els termes emprats a continuació tenen, en aquestes condicions generals de lloguer, el significat següent:

 • ”COMPROVANT” : designa el document mitjançant el qual LLOGATER podrà enretirar el(s) PRODUCTE(S) encarregat(s) a una botiga col·laboradora SKISET i que certifica el pagament complert de la COMANDA;
 • ”COMANDA”: designa l'operació mitjançant la qual el LLOGATER tria els PRODUCTES, la durada del lloguer, el lloc de retirada, el mode de pagament i realitza el pagament;
 • ”COMPTE”: designa la interfície en què és agrupat el conjunt de les dades subministrades pel LLOGATER. Aquestes dades inclouen informacions relatives al LLOGATER com ara la seva adreça de correu electrònic, l'estat de les seves transaccions, els PRODUCTES llogats mitjançant la PÀGINA WEB, el seu número de peu, el seu pes, la seva talla. Es precisa que un COMPTE no es pot cedir a un tercer;
 • ”CONTRACTE”: designa la relació contractual per la qual les parts estan vinculades i regides per aquestes Condicions Generals de Lloguer així com els seus annexos, la FACTURA i qualsevol eventual clàusula addicional signada posteriorment per les PARTS;
 • ”FACTURA”: designa el document contractual comunicat per SKISET en què figura el preu definitiu de la COMANDA;
 • «“LLOGATER”: designa la part contractant de SKISET, persona física major d’edat i capaç, que garanteix que té la qualitat de consumidor tal i com la defineixen el dret i la jurisprudència francesa;
 • ”OFERTA ESTÀNDARD” : designa l'oferta per la qual SKISET proposa al LLOGATER un PRODUCTE pertanyent a una categoria de PRODUCTES enumerats al LLOC WEB en funció de la seva qualitat o de l’edat del seu usuari, com ara:
  • ECO / EVOLUCIÓ / SENSACIÓ / EXCEL·LÈNCIA per als homes, dones i adolescents;
  • MINI-NEN / ESPERANÇA / RIDER JUNIOR.
 • ”OFERTA SELECCIÓ”: designa l'opció segons la qual el LLOGATER pot triar al LLOC WEB un model de PRODUCTE específic que desitja llogar, si i només si aquest PRODUCTE té la menció “model garantit”;
 • ”PACK”: Designa el lloguer d’un parell d’esquís i d’un parell de botes, inclosos els pals, o d’un parell de botes i d’un snowboard;
 • ”LLOC WEB”: designa el Lloc Web disponible a l'adreça www.skiset.cat en el qual el LLOGATER podrà visualitzar els PRODUCTES;
 • ”TERRITORI”: designa el conjunt dels territoris inclosos en el menú de navegació http://www.skiset.cat/estacio-esqui-andorra.html, excepte Canadà i els Estats Units d’Amèrica.
 • ”PREU DE REFERÈNCIA”: Aquest terme remet al "preu anterior", tal com recull l'article L. 112-1-1, I, del Codi de consum.

Article 2: Objecte del Contracte

L’objectiu d’aquestes Condicions Generals de Lloguer és determinar els drets i les obligacions respectius del LLOGATER i de SKISET en el marc del LLOGUER dels PRODUCTES que es presenten al LLOC WEB.

Aquestes Condicions Generals de Lloguer, les indicacions del COMPROVANT, les de la COMANDA, quan SKISET l’ha acceptada, així com la FACTURA corresponent són els únics compromisos contractuals de SKISET i del LLOGATER.

El LLOGATER està clarament informat i reconeix que el LLOC WEB s'adreça als consumidors i que els professionals han de contactar el servei comercial de SKISET per gaudir d’unes condicions contractuals diferents.


Article 3: Natura de les Condicions Generals de Lloguer

Aquestes Condicions Generals de Lloguer no confereixen en cap cas al LLOGATER la qualitat d’assalariat, mandatari, agent o representant de SKISET.

Les PARTS declaren a més que aquestes Condicions Generals de Lloguer no es poden considerar en cap cas com un acte constitutiu de persona moral o d'una entitat jurídica qualsevol, i que qualsevol forma “d'affectio societatis” és formalment exclosa de les seves relacions.


Article 4: Acceptació i modificació de les Condicions Generals de Lloguer

El LLOGATER llegeix detingudament aquestes Condicions i les accepta, abans de realitzar el pagament d'una COMANDA feta al LLOC WEB.

A la part inferior de cada pàgina del LLOC WEB un enllaç remet a aquestes Condicions Generals de Lloguer i s’han de consultar abans de fer la comanda. Es demana al LLOGATER que llegeixi atentament, descarregui, imprimeixi les Condicions Generals i en conservi una còpia.

SKISET aconsella el LLOGATER que llegeixi les Condicions Generals sempre que faci una nova COMANDA, l’última versió de les esmentades Condicions s’aplica a totes les noves COMANDES.

En fer clic al primer botó per fer la COMANDA i després al segon per confirmar l’esmentada COMANDA, el LLOGATER reconeix que ha llegit, entès i acceptat les Condicions Generals sense limitacions ni condicions.

Les Condicions Generals de Lloguer s'apliquen durant tota la durada de posada en línia dels PRODUCTES.

SKISET les podrà modificar en qualsevol moment. Aquestes modificacions entraran en vigor immediatament després de la seva posada en línia al LLOC WEB.

Només són aplicables a la COMANDA les Condicions Generals de Lloguer publicades el dia que es fa la COMANDA. Es comuniquen al LLOGATER i aquest les accepta en el moment de fer la COMANDA.


Article 5: Compte

La realització d'una COMANDA suposa la creació d'un COMPTE per al tractament de la seva COMANDA i per tant l'acceptació necessària de les Condicions Generals del LLOC WEB.


Article 6: Obligacions de les parts

6.1: Obligacions del llogater

Per tal de permetre a SKISET acomplir les seves obligacions en les millors condicions, El LLOGATER es compromet a:

 • Abonar el preu de la COMANDA;
 • Donar a SKISET informacions reals, exactes i actualitzades, sobretot pel que fa a la seva talla, el seu pes i el seu número de peu;
 • Respectar el conjunt de les lleis i reglaments vigents així com aquestes Condicions Generals de Lloguer;
 • Avisar SKISET de qualsevol informació que pogués conèixer i que pogués tenir un impacte en l’execució del CONTRACTE que vincula les Parts;
 • Donar el COMPROVANT en el moment de retirar els PRODUCTES;

6.2: Obligacions de SKISET

SKISET es compromet a aplicar tots els mitjans necessaris per llogar els PRODUCTES en les condicions previstes en aquestes Condicions Generals de Lloguer.


Article 7: Els productes

Fem tot el possible per garantir que les fotografies que representen els PRODUCTES que figuren al LLOC WEB siguin fidels als PRODUCTES originals.

Tanmateix recordem que SKISET lloga els PRODUCTES i no els fabrica. Per tant SKISET no és responsable de les variacions que no depenguin d’ells ni tampoc de les variacions no substancials.

El LLOGATER pot reservar:

 • Bé una categoria de PRODUCTES designats al LLOC WEB en aquestes Condicions com l'”OFERTA ESTÀNDARD”;
 • O bé triar un model de PRODUCTES en concret en aquestes Condicions com l'”OFERTA SELECCIÓ”

amb la condició que El LLOGATER informi de la seva talla, el seu número de peu i el seu pes.

Cada botiga SKISET té la possibilitat d'optar per l'OFERTA SELECCIÓ. Per tant s’informa el LLOGATER que no totes les botigues SKISET que figuren al LLOC WEB tenen aquesta oferta.

L’OFERTA SELECCIÓ es basa en l’elecció del model, es pot reservar fins a 7 dies abans de la retirada del producte.

L'OFERTA SELECCIÓ proposa al LLOGATER:

 • Una selecció exclusiva de models d’esquís de l’any;
 • La possibilitat de triar el model d’esquís desitjat;
 • La garantia per al llogater que en cas de no disponibilitat del PRODUCTE seleccionat se li oferirà un altre d’una gamma superior, o com a mínim de tenir un model equivalent al que havia encomanat.

Efectivament, SKISET no pot preveure la devolució o no del material per part dels LLOGATERS precedents, pot ser que els PRODUCTES estiguin fets malbé, s’hagin perdut o hagin estat robats. Per això SKISET es compromet a oferir, sempre que li sigui possible, un producte d’una gamma superior al LLOGATER que no pugui obtenir el model que ha seleccionat en línia.

L'OFERTA SKISET DRIVE:

SKISET DRIVE és un servei de retirada ràpida del(s) PRODUCTE(S).

Aquesta opció es proposa en una selecció de botigues SKISET, el LLOGATER pot optar-hi marcant la casella corresponent abans de la validació de la COMANDA. El LLOGATER es compromet a facilitar totes les informacions necessàries per a la preparació del(s) PRODUCTE (S): les talles, els números de peu, el pes i els contorns de cap de tots els participants a la COMANDA. Si no es faciliten aquestes informacions en el termini fixat, l’opció s’anul·la automàticament.


Article 8: Comanda

8.1: Condicions per fer una comanda

El LLOGATER ha de tenir com a mínim divuit (18) anys i ha de tenir la capacitat jurídica necessària per fer i pagar qualsevol COMANDA o ser titular d’una autorització que li permeti de fer i pagar qualsevol COMANDA i poder justificar-ho en qualsevol moment a petició de SKISET.

Es demanarà al LLOGATER que faciliti informacions que permetin identificar-lo completant el formulari disponible al LLOC WEB. El signe (*) indica els camps obligatoris que cal emplenar perquè SKISET processi la comanda del LLOGATER. El LLOGATER pot verificar a la PÀGINA WEB l’estat de la seva comanda. Les informacions que El LLOGATER facilita a SKISET en fer una comanda han de ser completes, exactes i actualitzades. SKISET es reserva el dret de demanar al LLOGATER que confirmi, per qualsevol mitjà adequat, la seva identitat, la seva elegibilitat i les informacions comunicades.

8.2: Procés de la comanda

Les COMANDES es fan directament al LLOC WEB. Per fer una COMANDA, el LLOGATER ha de seguir les etapes que es descriuen a continuació (tingueu en compte, però, que segons la pàgina d’inici del LLOGATER, les etapes poden diferir lleugerament).

Per fer una COMANDA, el LLOGATER ha de seguir el següent procés:

 • Seleccionar la durada de lloguer prevista;
 • Triar l’estació i la botiga on retirarà el (o els) PRODUCTE(S);
 • Seleccionar el (o els) PRODUCTE(S) triat(s) amb o sense les botes d’esquí, i això en funció del seu nivell d’experiència i l’us que en farà;
 • Triar si desitja tenir la garantia “Trencament / Robatori”;
 • Indicar la seva talla, el seu pes i el seu número de peu, si s’escau, per tal que es pugui preparar el material amb antelació;
 • Llegir i Acceptar aquestes Condicions Generals de Lloguer abans de validar la COMANDA.

Després d’haver validat la seva COMANDA, El LLOGATER si no ho ha fet ja, crea un compte emplenant un formulari en el qual entra els seus identificadors.

El LLOGATER es compromet a llegir atentament el resum de la COMANDA, COMANDA que pot modificar en qualsevol moment abans de fer clic al botó “PAGAR”.

A continuació el LLOGATER tria el mode de pagament i l’efectua, pot ser que El LLOGATER sigui reenviat a una plataforma de pagament segur que li permetrà pagar en línia.

A partir d’aquesta confirmació per part del LLOGATER, la COMANDA s’enviarà a SKISET per a ser processada. Tant bon punt SKISET rebi la COMANDA del LLOGATER li enviarà un acusament de recepció per correu electrònic.

El LLOGATER rebrà a la seva missatgeria electrònica el correu confirmant-li, o no, la seva reserva i la disponibilitat del (o dels) PRODUCTE(S) seleccionat(s). En cas de confirmació de la disponibilitat dels PRODUCTES, SKISET envia al LLOGATER, si s’escau, un correu electrònic de confirmació de COMANDA compost de:

 • Un COMPROVANT on figuren:
  • la data i l'horari de retirada del PRODUCTE;
  • la data i l'horari de devolució del PRODUCTE;
  • la llista dels PRODUCTES llogats i les seves característiques;
  • les opcions triades;
  • la botiga de retirada del PRODUCTE;
 • aquestes Condicions Generals de Lloguer en un suport durable et llegible.

El LLOGATER imprimirà el seu COMPROVANT que haurà de donar obligatòriament a la botiga de retirada del seu (dels seus) PRODUCTES.

Sigui quin sigui el mitjà amb que es fa la COMANDA, les COMANDES no poden ser condicionals: són fermes.

Precisem que no es tindrà en compte cap COMANDA que no vagi seguida immediatament del pagament segur corresponent, mitjançant targeta bancària o qualsevol altre mitjà de pagament proposat al LLOC WEB.

SKISET declina qualsevol responsabilitat pel que fa a la tria del (o dels) PRODUCTES, el nombre de PRODUCTES i la durada del lloguer triats pel LLOGATER, especialment quan aquests no corresponguin a les seves expectatives o necessitats.

Pot ser que el material reservat no estigui disponible la vigília del primer dia. El llogador es compromet a que estigui disponible l’endemà pel matí, és a dir el primer dia del lloguer.


Article 9: Preu

Els preus indicats al LLOC WEB poden canviar, sobretot en cas d’ofertes o de ventes especials.

El preu aplicat al LLOGATER és el que figura al LLOC WEB en el moment de concloure el CONTRACTE tenint en compte la categoria de material reservat així com el nombre de dies de lloguer, eventualment incrementat amb el preu de la garantia “Trencament / Robatori” en cas que hagi subscrit aquesta garantia (opció), excepte en cas d’error manifest de presentació del preu del PRODUCTE (Preu irrisori).

Els preus s’indiquen en euros o en Francs Suïssos (CHF) impostos inclosos (II) inclòs l’IVA francès al tipus aplicable el dia de la signatura del CONTRACTE.

Els preus indicats en monedes diferents a l’Euro i el Franc Suís només es faciliten a títol indicatiu, tenint en compte sempre que es pugui el tipus de conversió. Aquesta indicació no té, en cap moment, valor de compromís.

La COMANDA es pot pagar en divises Euros o en Francs Suïssos segons els països.

L’import total de la COMANDA apareix a la segona etapa del procés de COMANDA.

9.1: Despeses de dossier

Per cada PRODUCTE encomanat, SKISET aplica 1,50 €/1,65 CHF de despeses de dossier.

D’acord amb les disposicions de l’article L. 112-1-1 del Codi del Consum, quan els preus indicats al LLOC WEB són objecte d’ofertes promocionals, la rebaixa de preus anunciada es calcula en funció del PREU DE REFERÈNCIA, que figura a l’anunci de rebaixa de preus.

El PREU DE REFERÈNCIA correspon al preu més baix que figura al LLOC WEB pel que fa a tots els consumidors durant els últims 30 dies anteriors a l’anunci de la rebaixa de preus, inclòs si s’escau un preu rebaixat, i per al lloguer afectat per l’oferta promocional. El percentatge de rebaixa anunciat s’aplica a aquest PREU DE REFERÈNCIA així definit.

En cas de successives rebaixes de preu per a un lloguer determinat, el PREU DE REFERÈNCIA correspon al preu més baix aplicat pel que fa a tots els consumidors durant els últims 30 dies anteriors a la primera rebaixa de preus.


Article 10: Descompte

10.1: Oferta Família

Aquesta oferta és només per a grups formats com a mínim per 4 persones físiques que hagin fet una COMANDA de PACKS al LLOC WEB.

S’aplicarà una rebaixa del cinc per cent (5%) sobre el preu de cada PACK (excepte codi promoció i oferta col·laborador).

Aquesta rebaixa només s’aplica a les botigues que participen a l'oferta.

10.2: Informació sobre l’Oferta Grup

Aquesta oferta és només per a grups formats com a mínim per deu (10) persones que hagin fet una COMANDA de PACKS al LLOC WEB.

Per als LLOGATERS que lloguin a la França metropolitana

S’aplicarà una rebaixa del deu per cent (10%) sobre el preu de cada PACK (excepte codi promoció i oferta col·laborador).

D’altra banda, per a vint (20) PACKS encomanats, el PACK més barat s’oferirà gratuïtament (excepte despeses de dossier).

Aquestes rebaixes s’aplicaran, durant el procés de COMANDA al LLOC WEB, a l’etapa 2.

Aquesta oferta no és acumulable a d’altres ofertes promocionals vigents.

Per als LLOGATERS que lloguen fora de la França metropolitana

S’aplicarà una rebaixa del cinc per cent (5%) sobre el preu de cada PACK (excepte codi promoció i oferta col·laborador).

D’altra banda, per a vint (20) PACKS encomanats, el PACK més barat s’oferirà gratuïtament (excepte despeses de dossier).

Aquestes rebaixes s’aplicaran, durant el procés de COMANDA al LLOC WEB, a l’etapa 2.

Aquest descompte no és acumulable a altres ofertes promocionals vigents.


Article 11: Facturació

El preu facturat al LLOGATER correspondrà a la tarifa aplicable el dia de la signatura del CONTRACTE.

La facturació detallarà:

 • el preu de cada PRODUCTE encomanat;
 • l’import de la garantia “Trencament / Robatori”;
 • L’import de les despeses de dossier
 • l’import dels impostos.

L'acusament de recepció de la COMANDA que SKISET envia al LLOGATER per correu electrònic no és una FACTURA.

El LLOGATER podrà descarregar la factura de la seva comanda des del seu compte Skiset.com. Cal tenir en compte que la factura no es podrà modificar en cap cas, comporta les dades inicials introduïdes pel LLOGATER en el moment de crear el seu compte SKISET.


Article 12: Pagament

12.1: Data de pagament

El LLOGATER realitza el pagament al final del procés de COMANDA.

12.2: Formes de pagament

Es recorda al LLOGATER que CFLS lloga exclusivament a qualsevol LLOGATER domiciliat a França i que esquiï a França i CILS a tots els altres LLOGATERS que no compleixin aquesta doble condició.

Així, el pagament s'efectuarà a:

 • CFLS per al LLOGATER domiciliat a França i que esquiï a França;
 • CILS per al LLOGATER domiciliat fora de França i que esquiï a França;
 • CILS per al LLOGATER domiciliat fora de França i que esquiï fora de França;
 • CILS per al LLOGATER domiciliat a França i que esquiï fora de França.
12.2.1 Modes de pagament a CFLS

El LLOGATER pot pagar a CFLS mitjançant:

 • targeta bancària,
 • PayPal com s’indica als paràgrafs següents.
 • American Express com s’indica als paràgrafs següents.

Pagament segur amb targeta bancària

CFLS ha establert un acord de serveis amb la Banque Populaire concernent al comerç electrònic, acord anomenat “servei Cyberplus Paiement”.

Aquest acord cerca garantir el conjunt de les funcions necessàries per a la gestió d'un servei de pagament i per a l'adquisició segura de pagament per Internet.

La Banque Populaire administra la seguretat dels intercanvis i s’assegura de la protecció dels secrets (claus de desxiframent) i de la seva gestió.

Només s’accepten les targetes bancàries emeses a França o en el marc de les xarxes internacionals homologades pel GIE Targetes Bancàries.

Les despeses financeres (despeses bancàries vinculades al tipus de canvi, tipus de canvi, comissió bancària per a operacions de pagament realitzades fora del territori d’emissió de la targeta bancària, altres comissions bancàries,…) eventualment vinculades als pagaments per targeta bancària aniran a càrrec del LLOGATER. Aquestes despeses corresponen a les despeses eventuals sostretes per l’establiment bancari del LLOGATER per raó de l’ús de la seva targeta bancària. Skiset recorda que no és el destinatari d’aquestes despeses bancàries i per tant no es poden reemborsar.

L'acord de la xarxa central de les targetes bancàries fa efectiva la COMANDA validada pel LLOGATER al lloc web. En cas de negativa de la xarxa central de les targetes bancàries, CFLS es reserva el dret d'anul·lar la reserva.

Durant la transacció de pagament, es connecta automàticament el LLOGATER al servidor del centre de tractament dels pagaments de la Banque Populaire. Les dades bancàries, protegides per encriptat, no passen per els sistemes de CFLS i per tant no les conserva.

Pagament segur mitjançant PayPal

CFLS ha establert un acord de serveis amb PayPal.

Aquest acord cerca garantir el conjunt de les funcions necessàries per a la gestió d'un servei de pagament i per a l'adquisició segura de pagament per Internet.

PayPal administra la seguretat dels intercanvis i s'assegura de la protecció dels secrets (claus de desxiframent) i de la seva gestió.

Les despeses financeres (despeses bancàries vinculades al tipus de canvi, comissions bancàries...) eventualment vinculades als pagaments mitjançant PayPal aniran a càrrec del LLOGATER.

Pagament segur mitjançant American Express

CFLS ha establert un acord de serveis amb American Express.

Aquest acord cerca garantir el conjunt de les funcions necessàries per a la gestió d'un servei de pagament i per a l'adquisició segura de pagament per Internet.

American Express administra la seguretat dels intercanvis i s’assegura de la protecció dels secrets (claus de desxiframent) i de la seva gestió.

Les despeses financeres (despeses bancàries vinculades al tipus de canvi, comissions bancàries, ...) eventualment vinculades als pagaments mitjançant American Express aniran a càrrec del LLOGATER.

12.2.2 Modes de pagament a CILS

El LLOGATER pot pagar a CILS, mitjançant:

 • targeta bancària.
 • PayPal com s’indica als paràgrafs següents.

Pagament segur amb targeta bancària

CILS ha establert un acord de serveis, anomenat “Saferpay”, amb la Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. i amb Télékurs, concernent al comerç electrònic, per al LLOGATER domiciliat fora de França i que esquia a Suïssa per al pagament de les comandes

Aquest acord cerca garantir el conjunt de les funcions necessàries per a la gestió d'un servei de pagament i per a l'adquisició segura de pagament per Internet.

Saferpay administra la seguretat dels intercanvis i s’assegura de la protecció dels secrets (claus de desxiframent) i de la seva gestió.CILS ha establert un acord de serveis amb la BNP PARIBAS concernent al comerç electrònic, acord anomenat «Mercanet », per al LLOGATER domiciliat fora de França i que esquia fora de Suïssa per al pagament de les comandes.

Aquest acord cerca garantir el conjunt de les funcions necessàries per a la gestió d'un servei de pagament i per a l'adquisició segura de pagament per Internet.

Mercanet administra la seguretat dels intercanvis i s’assegura de la protecció dels secrets (claus de desxiframent) i de la seva gestió.

Només s’accepten les targetes bancàries emeses en el marc de les xarxes internacionals homologades pel GIE Targetes Bancàries.

Les despeses financeres (despeses bancàries vinculades al tipus de canvi, tipus de canvi, comissió bancària per a operacions de pagament realitzades fora del territori d’emissió de la targeta bancària, altres comissions bancàries,...) eventualment vinculades als pagaments per targeta bancària aniran a càrrec del LLOGATER. Aquestes despeses corresponen a les despeses eventuals sostretes per l’establiment bancari del LLOGATER per raó de l’ús de la seva targeta bancària. Skiset recorda que no és el destinatari d’aquestes despeses bancàries i per tant no es poden reemborsar.

L'acord de la xarxa central de les targetes bancàries fa efectiva la COMANDA validada pel LLOGATER al lloc web. En cas de negació de la xarxa central de les targetes bancàries, la nostra societat es reserva el dret d’anul·lar la reserva.

Durant la transacció de pagament, es connecta automàticament el LLOGATER al servidor del centre de tractament dels pagaments. Les dades bancàries, protegides per encriptat, no passen pels sistemes de CILS i per tant aquest no les conserva.

Pagament segur mitjançant PayPal o Payplug

CILS ha establert acords de serveis amb PayPal i Payplug.

Aquests acords cerquen garantir el conjunt de les funcions necessàries per a la gestió d'un servei de pagament i per a l'adquisició segura de pagament per Internet.

PayPal o Payplug administren la seguretat dels intercanvis i s’asseguren de la protecció dels secrets (claus de desxiframent) i de la seva gestió.

Les despeses financeres (despeses bancàries vinculades al tipus de canvi, comissions bancàries,...) eventualment vinculades als pagaments mitjançant PayPal o Payplug aniran a càrrec del LLOGATER.


Article 13: Formació del contracte

El CONTRACTE es forma quan el LLOGATER valida la seva COMANDA amb la condició resolutòria de la confirmació per part de SKISET de la disponibilitat dels PRODUCTES encomanats i del cobrament per part de SKISET del pagament complet del preu de la COMANDA per part del LLOGATER.

SKISET es reserva al dret de rebutjar una COMANDA per a qualsevol petició de PRODUCTES per a unes dates en què no estaran disponibles o d’un nombre de PRODUCTES anormalment elevat tenint en compte els estocs de SKISET.


Article 14: Reserva dels productes

SKISET es compromet a garantir, sempre que es pugui, la reserva del(s) PRODUCTE(S) i especialment quan al LLOC WEB figura la menció “Model garantit”.

Efectivament, SKISET no es considerarà responsable dels retards de posada a disposició del(s) PRODUCTE(S) causats per raons independents de la voluntat de SKISET. Com en el cas de retard en la devolució de PRODUCTES pels LLOGATERS anteriors, de modificacions de la reglamentació, d’accidents que hagin provocat la deterioració del(s) PRODUCTES, de força major com es defineix a l'article 25 d’aquestes Condicions Generals de Lloguer, de vagues, etc.

En cas de ruptura d’estoc, SKISET es compromet a proporcionar al LLOGATER:

 • En primer lloc, uns PRODUCTES d'una qualitat i preu superiors;
 • En segon lloc, uns PRODUCTES d'una qualitat i preu equivalents.

En aquest darrer cas, les PARTS reconeixen expressament a SKISET el poder d’apreciar la semblança del preu i les qualitats entre els PRODUCTES no disponibles i els PRODUCTES de substitució.

El LLOGATER només pot rebutjar els PRODUCTES de substitució en el marc d'un “Model garantit”.

En aquest cas, la COMANDA s’anul·larà i SKISET no es podrà considerar responsable.


Article 15: Retirada dels productes

15.1: Condicions de retirada

15.1.1 Referent a la presentació de determinats documents

En garantia de l'execució del CONTRACTE, SKISET es reserva la possibilitat de sotmetre el lloguer a la presentació de certs documents com ara document d’identitat i/o carnet de conduir i/o justificant de domicili de menys de tres (3) mesos.

Igualment, SKISET exigeix obligatòriament la presentació d’un document d'identitat per a les persones físiques menors d’edat en el moment de la retirada del(s) PRODUCTE(S) a la botiga.

El LLOGATER accepta explícitament que SKISET pugui conservar una còpia dels documents presentats.

15.1.2 Negació de SKISET de procedir al lliurament dels productes

SKISET es reserva el dret de negar-se a lliurar els PRODUCTES encomanats al LLOGATER:

 • que no hagi realitzat el pagament de la COMANDA d’acord a l'article 12 d’aquestes Condicions Generals de Lloguer;
 • que no hagi aportat tots els justificants o que hagi aportat documents incomplets o no conformes o que no el permetin identificar clarament;

Les PARTS acorden explícitament que SKISET no es podrà considerar responsable per aquesta raó.

15.2: Modalitats de retirada

15.2.1 Data de retirada

El LLOGATER pot retirar el(s) PRODUCTE(s) encomanat(s) respectant les condicions que s’indiquen al COMPROVANT, a saber:

 • A la data en què comença el període de lloguer o,
 • El dia abans a partir de les 17h si el(s) PRODUCTE(S) és/son disponible(s) a la botiga de retirada;

En cas de retard del LLOGATER, aquest haurà d’avisar la botiga que ha seleccionat en fer la COMANDA. Efectivament, SKISET guardarà el(s) PRODUCTE(S) durant vint-i-quatre hores (24h) a comptar a partir de la data indicada al COMPROVANT i corresponent a l’inici del lloguer, passat aquest termini, el(s) PRODUCTE(S) tornarà(tornaran) a estar disponibles per a un nou lloguer sense que es degui cap indemnització al LLOGATER.

15.2.2 Lloc de retirada

La presa de possessió del(s) PRODUCTE(S) va a càrrec del LLOGATER. Per tant, el LLOGATER ha de retirar el(s) PRODUCTE(S) encomanat(s) a la botiga que ha seleccionat en fer la seva COMANDA i com figura al seu COMPROVANT.


Article 16: Us dels productes

El LLOGATER es compromet a utilitzar el (o els) PRODUCTE(S) llogat(s) amb cura i a prendre totes les precaucions necessàries, per tal d'evitar de malmetre’l(s).

El LLOGATER assumeix la guarda material i jurídica del (o dels) PRODUCTE(S) llogat(s). En altres paraules, el LLOGATER és completament responsable del(s) PRODUCTE(S) encomanats, des de la seva retirada fins a la seva devolució a la botiga seleccionada en fer la COMANDA.

El LLOGATER declara que té totes les competències requerides per a la utilització del (o dels) PRODUCTE(S) llogat(s), i d’estar en condicions de jutjar l’adequació de les seves eleccions amb les seves necessitats.

El LLOGATER només podrà utilitzar el (o els) PRODUCTE(S) llogat(s) per al seu us estrictament personal. No està autoritzat, en cap cas, a sots-llogar ni fins i tot a deixar gratuïtament el(s) PRODUCTE(S).


Article 17: Modificació de les dates de lloguer

El LLOGATER pot, a partir del seu COMPTE i fins el dia abans de la data prevista inicialment, efectuar qualsevol petició de modificació de les dates de retirada i/o de devolució dels PRODUCTES.

SKISET es reserva la possibilitat de rebutjar la modificació demanada pel LLOGATER, sense haver d’aportar cap mena de justificació.

D’altra banda, s’informa al LLOGATER que el preu de la COMANDA pot variar en funció de les dates del lloguer del(s) PRODUCTE(S). En cas que, com a conseqüència d’un canvi de data de lloguer, el preu fora més elevat, el LLOGATER es compromet a pagar la diferència tan bon punt sigui possible. Al revés, en cas que el preu fora inferior, SKISET es compromet a abonar la diferència.


Article 18: Devolució dels PRODUCTES

18.1: Modalitats de devolució

18.1.1 Dates de devolució

La devolució del (o dels) PRODUCTE(S) s’ha de realitzar obligatòriament:

 • A la data indicada al COMPROVANT abans del tancament de la botiga;
 • Com a màxim, abans de les 10h (hora local) del matí de l’endemà del dia de finalització del lloguer com s’indica al COMPROVANT.

18.1.2 Lloc de devolució

El LLOGATER ha de retornar (el o els) PRODUCTE(S) a la botiga que consta al COMPROVANT.

18.2: Superació de la durada del contracte

El LLOGATER ha de respectar la durada de lloguer i s’ha de conformar a la data de devolució que ha triat en fer la COMANDA.

En cas que la devolució del (dels) PRODUCTE(S) no es realitzi en els terminis anteriorment esmentats a l'article 18.1.1, cada dia addicional al dia indicat al COMPROVANT es facturarà al LLOGATER segons les tarifes anunciades a la botiga.

18.3: Estat del producte retornat

El PRODUCTE s’haurà de retornar en bon estat de funcionament, és a dir sense cap altra modificació que el desgast normal produït per un us normal del (o dels) PRODUCTE(S) d’acord amb la seva destinació.

El LLOGATER es prohibeix substituir al(s) PRODUCTE(S) llogat(s) qualsevol material substitutiu. S’informa al LLOGATER que el(s) PRODUCTE(s) està/estan numerat(s) o marcat(s) i que ha(han) de ser tornat(s) amb els mateixos números i la mateixa marca.

Les PARTS acorden que el CONTROL es realitzarà de manera contradictòria amb el LLOGATER i un treballador i/o un representant de SKISET competent.

18.3.1 En cas de no devolució dels PRODUCTES o de deterioració dels PRODUCTES

En cas de no devolució dels PRODUCTES o d'una part dels PRODUCTES o de la seva deterioració que n’impedeix l’us, el LLOGATER serà deutor de l’import corresponent al valor dels productes esmentats nous. Aquest import s’haurà d’abonar íntegrament a la societat que dirigeixi la botiga on s’han retirat els PRODUCTES.


Article 19: Garantia “Trencament / Robatori”

19.1: Extensió de la Garantia

El LLOGATER pot subscriure en fer la COMANDA la garantia proposada per SKISET.

Aquesta garantia cobreix:

 • qualsevol deterioració que pugui aparèixer en el (els) PRODUCTE(S) encomanats i reservats ja sigui:
  • - parcial, és a dir que calgui la intervenció d'un professional per tal de fer el PRODUCTE adequat per al seu us;
  • - total, és a dir que el PRODUCTE s’ha tornat inadequat per al seu us i només pot ser objecte de reparacions que superen el preu del PRODUCTE nou.
 • qualsevol robatori d’una part o del conjunt d'un o dels PRODUCTE(S);

Pel que fa als casos de robatori, cal lliurar a SKISET l'original de la declaració feta per la comissaria o la gendarmeria dintre de les quaranta-vuit hores (48 h) posteriors a la declaració del sinistre.

19.2: Declaració del sinistre

El LLOGATER ha de notificar qualsevol incident a la botiga SKISET dintre de les vint-i-quatre hores (24 h) posteriors a la seva realització. El LLOGATER es compromet a fer una constatació de trencament o de robatori amb la botiga SKISET

19.3: Límits de la Garantia

Estan exclosos de la garantia de SKISET:

 • Els casos de pèrdua, oblit, la substitució del(s) PRODUCTE(S);
 • Els casos de danys que resultin d’una utilització no conforme del (o dels) PRODUCTE(S) llogat(s);
 • Els casos de danys que resultin d'actes voluntaris del LLOGATER o de les persones de les que és responsable.

En aquests diferents casos, el LLOGATER tindrà l'obligació d’abonar íntegrament el valor dels PRODUCTES. Aquest import s’haurà d’abonar íntegrament a la societat que dirigeix la botiga on s’han retirat el (els) PRODUCTE(S).

19.3.1 Costos
Categoria del material llogat Preu per dia de la garantia Trencament / Robatori
SÚMMUM 5 € / 5.50 CHF
RANDO 4 € / 4.40 CHF
EXCELLÈNCIA 3.50 € / 3.85 CHF
SENSACIÓ, JOVENTUT 2.50 € / 2.75 CHF
EVOLUCIÓ, RIDER JUNIOR 2.20 € / 2.42 CHF
1st PRICE, ECO, ECO JOVENTUT, NORDIC, SKATING 2 € / 2.20 CHF
ESPERANÇA 1.20 € / 1.32 CHF
MINI-NEN 1 € / 1.10 CHF
Només botes 1 € / 1.10 CHF

Article 20: Propietat

La botiga SKISET és l’única propietària dels PRODUCTES que en cap cas poden ser objecte de donació, préstec, transmissió, lloguer, sots-lloguer, posada a disposició gratuïta o de pagament o qualsevol cessió a un tercer.

El LLOGATER es compromet a fer respectar, mentre duri el CONTRACTE, el dret de propietat de la botiga SKISET.


Article 21: Dret legal de retractació

Per principi, el LLOGATER disposa d’un termini de catorze dies per exercir el seu dret de retractació d’un contracte subscrit a distància sense haver de motivar la seva decisió ni a patir altres costos que aquells que estan previstos als articles L. 121-21-3 a L. 121-21-5 del Codi del consum a partir del dia de:

 • la subscripció del contracte, per als contractes de prestacions de serveis i aquells esmentats a l’article L. 121-16-2;
 • la recepció del bé per part del consumidor o d’una tercera persona, que no sigui el transportista, designada per aquest, per als contractes de venda de béns i els contractes de prestacions de serveis que inclouen el lliurament de béns.

Article 22: Condicions d'anul·lació

22.1: Anul·lació en el termini dels 14 dies posteriors a la data de la comanda

El LLOGATER pot, si ho desitja, anul·lar la seva COMANDA en el termini de catorze (14) dies a comptar des de la recepció del correu electrònic de confirmació de la COMANDA. Aquest dret d’anul·lació no es podrà exercir si el lloguer ha començat abans de l’expiració del termini de 14 dies.

El reemborsament de la COMANDA es realitzarà amb el mateix mitjà de pagament utilitzat pel LLOGATER en fer la COMANDA.

22.2: Anul·lació després dels 14 dies posteriors a la data de la comanda

La COMANDA es pot anul·lar sempre que la dita anul·lació es realitzi abans de la data de retirada del(s) PRODUCTE(S).

L’anul·lació es fa sense despeses fins a 24h (és a dir un dia franc) abans del primer dia de lloguer i comporta el reemborsament total de la COMANDA, de la garantia Trencament / Robatori, si s’ha subscrit, així com de les despeses de dossier. L’anul·lació total o parcial no es pot realitzar a partir del primer dia del lloguer, 00h00.

Exemple (1): El meu primer dia d’esquí és el diumenge. Anul·lo fins divendres a les 23h59, se’m reemborsa tot.
Exemple (2): El meu primer dia d’esquí és el diumenge. Anul·lo el dissabte durant el dia, no se’m reemborsa.

Passat aquest termini, a l’anul·lació de la COMANDA no li correspondrà cap reemborsament.

El reemborsament de la COMANDA es realitzarà amb el mateix mitjà de pagament utilitzat pel LLOGATER en fer la COMANDA.

22.3: Modificació i reemborsament

No correspondrà cap reemborsament en cas de devolució anticipada, no retirada del PRODUCTE vinculat a la comanda, no justificada pels cassos concrets esmentats més avall.

Exemple: El dia del lloguer, ja no vull agafar el casc que havia llogat en línia, no se’m reemborsarà.

En cas de malaltia o d'accident esdevingut durant el període de lloguer, només el(s) PRODUCTE(S) de la persona que en sigui la usuària seran objecte d'un reemborsament a prorrata del nombre de dies utilitzats, el dia del retorn efectiu del material. El reemborsament està condicionat al retorn del(s) PRODUCTE(S) del LLOGATER a la botiga.

El reemborsament comença l’endemà de la data de devolució efectiva del(s) PRODUCTE(S).

No es reemborsarà els altres eventuals LLOGATERS presents a la reserva, fins i tot en cas de menor reemborsat.

Aquest reemborsament està condicionat a l'enviament per part del LLOGATER d'un certificat mèdic (no s’accepten receptes ni baixes per malaltia) i d'una atestació de la botiga triada pel LLOGATER en fer la seva COMANDA a:

La Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANÇA
per al LLOGATER domiciliat a França i que esquiï a França.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A, 1007 LAUSANNE - SUÏSSA
per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï a França, per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï fora de França i per al LLOGATER domiciliat a França que esquiï fora de França

No es reemborsarà cap jornada de lloguer començada.

Sempre que el LLOGATER finalitzi el CONTRACTE abans del termini, i després de retirar el (o els) PRODUCTE(S), l’import total del lloguer pertoca sense discussió a SKISET.

Condicions climàtiques:

En cas de tancament total de la superfície esquiable del lloc de la botiga triada en fer la COMANDA a causa de males condicions climàtiques, el LLOGATER podrà demanar el reemborsament de la seva COMANDA a prorrata del nombre de dies durant els quals la superfície esquiable estigui tancada.

Aquest reemborsament està condicionat a l'enviament per part del LLOGATER d'un justificant de la societat gestora dels remuntadors mecànics de la superfície esquiable.

La Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANÇA
per al LLOGATER domiciliat a França i que esquiï a França.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A, 1007 LAUSANNE - SUÏSSA
per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï a França, per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï fora de França i per al LLOGATER domiciliat a França que esquiï fora de França

No es reemborsarà cap jornada de lloguer començada.

Sempre que el LLOGATER finalitzi el CONTRACTE abans del termini, i després de retirar el (o els) PRODUCTE(S), l’import total del lloguer pertoca sense discussió a SKISET.

Altres casos:

 • Vagues: SKISET no es considerarà en cap cas responsable de les conseqüències de les vagues que afectin una empresa (transports, remuntadors mecànics, ...) o les vies d'accés a les estacions d’esquí i no realitzarà cap reemborsament per aquesta raó.
 • Raons professionals: no es realitzarà cap reemborsament per raons professionals que impedeixin el LLOGATER recuperar la totalitat o una part de la seva COMANDA.
 • Transports: no es realitzarà cap reemborsament de la comanda en cas de problema patit pel LLOGATER (accidents, canvi d’horaris, carreteres tallades, ...).
 • Error manifest: en cas d'error en fer la reserva (data, estació, botiga) i si ja no es pot fer la modificació i/o l'anul·lació gratuïta, no s’efectuarà cap reemborsament .
 • 7è dia gratuït i disminució de les tarifes: atès que en el moment de fer la COMANDA a SKISET el 7è dia de lloguer s’ofereix gratuïtament, aquest no es tindrà en compte en cas d’un eventual reemborsament. D'altra banda, atès que algunes botigues apliquen una disminució dels preus segons la durada dels lloguers, aquesta mateixa disminució s’aplicarà automàticament en calcular el reemborsament.
 • Compra de material a la botiga: en realitzar una compra de material a la botiga, SKISET no pot efectuar el reemborsament del mateix material llogat.

Article 23: Garantia legal dels vicis ocults

Si malgrat la cura que SKISET té dels seus PRODUCTES, el o els PRODUCTE(S) lliurat(s) tingués(tinguessin) un vici ocult, el LLOGATER disposa de drets addicionals legals, en virtut dels articles 1721 i següents del Codi Civil.

Article 1721 del Codi Civil:
Es deu garantia al prenedor per a qualsevol vici o defecte de la cosa llogada que n’impedeixi la utilització, encara que el llogador no en tingués coneixement en el moment del lloguer.
Si d’aquests vicis o defectes en resulta alguna pèrdua per al prenedor, el llogater està obligat a indemnitzar-lo.

D’acord amb l'article 1721 del Codi Civil, SKISET està obligada en raó dels defectes ocults del (o dels) PRODUCTE(S) llogat(s) qui el(s) fan inadequat(s) per a l’us al(s) qual(s) es destinen.

Es precisa que el (o els) PRODUCTE(S) llogat(s) està(estan) garantit(s) en unes condicions d'us normal.

Les garanties no s'apliquen en cas de desgast normal del (o dels) PRODUCTE(S) llogat(s), d'un mal us o d’un mal manteniment.

En cas de vici ocult, el LLOGATER es beneficiarà de la substitució del PRODUCTE defectuós per un d'idèntic, dins del límit dels estocs disponibles.

En cas que una substitució o una reparació fossin impossibles, SKISET es compromet a reemborsar el preu de lloguer del PRODUCTE 30 dies després de la recepció del PRODUCTE retornat pel LLOGATER a l'adreça de la botiga que ha triat en fer la seva COMANDA.


Article 24: Responsabilitat

La responsabilitat de SKISET no podrà en cap cas ser compromesa:

 • en cas d’inexecució o de mala execució de les prestacions contractuals que siguin imputables al LLOGATER;
 • en cas d'us no-conforme a la destinació del (o dels) PRODUCTE(S) llogats.

SKISET no encorrerà cap responsabilitat per tots els danys indirectes que poguessin ocórrer a causa d’aquestes, pèrdua d’explotació, pèrdua de benefici, danys o despeses.

La tria i el lloguer del (o dels) PRODUCTE(S) són únicament responsabilitat del LLOGATER.

La impossibilitat total o parcial d'utilitzar un o diversos dels PRODUCTES llogats, especialment per causa d'incompatibilitat de material o per manca d'experiència, no pot produir cap rescabalament, reemborsament o posada en qüestió de la responsabilitat de SKISET, tret del cas d’un vici ocult demostrat.

Finalment, no es considerarà que SKISET sigui responsable o que hagi mancat a les seves obligacions per qualsevol retard ou inexecució, quan la causa del retard o de la inexecució estigui vinculada a un cas de força major com es defineix a la jurisprudència de les corts i Tribunals francesos.


Article 25: Força major

SKISET es reserva la facultat de suspendre, retardar, modificar o anul·lar l'execució d’una COMANDA en cas que es produeixin esdeveniments o circumstàncies de força major, o casos fortuïts o esdeveniments o circumstàncies contractualment assimilades als casos de força major, o de casos fortuïts encara que no responguin a la definició jurídica com és ara: incendi, aturada de treball independent i aliè a la voluntat de l'empresa o de qualsevol dels deus proveïdors o sot-contractistes, inundació, epidèmia, guerra, requisició, vaga, huracà, tornado, terratrèmol, revolució, robatori de tot o de part del material, interrupció o retard en els transports, avaria de transport, manca de matèries primeres, accident d'utillatges, manca de combustible o de qualsevol altra font d'energia, així com en cas que es produeixi qualsevol circumstància o esdeveniment aliè a la voluntat de SKISET que intervingui amb posterioritat a la subscripció del contracte i n’impedeixi l’execució en condicions normals.

Es precisa que, en una situació així, el LLOGATER no pot reclamar el cobrament de cap indemnització i no pot intentar cap recurs contra SKISET.

En cas que es produeixi un dels esdeveniments anteriorment esmentats, SKISET s’esforçarà per informar el LLOGATER el més aviat possible.


Article 26: Reclamacions

SKISET posa a disposició del LLOGATER un “Servei d’atenció al client” al número següent: +33 1 41 12 97 97 (número sense tarificació especial).

Qualsevol reclamació escrita del LLOGATER s’haurà d’enviar a l’adreça següent:

La Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANÇA
per al LLOGATER domiciliat a França i que esquiï a França.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A, 1007 LAUSANNE - SUÏSSA
per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï a França, per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï fora de França i per al LLOGATER domiciliat a França que esquiï fora de França

D’acord amb les disposicions del Codi del consum el client té dret a recórrer al servei de mediació amb el mediador CM2C.

El mediador es pot contactar mitjançant:


Article 27: Dades de caràcter personal

D’acord amb la llei informàtica i llibertats de 6 de gener de 1978 modificada per la llei de 6 d’agost de 2004, CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud inscrit al registre mercantil amb el número: 954 033 064 en la seva qualitat de responsable de tractaments per a les necessitats d'una bona gestió de les COMANDES i les FACTURES, recull les dades personals del LLOGATER.

En fer la COMANDA, el LLOGATER autoritza CLS - SKI COMPANY a utilitzar les dades de caràcter personal que li facilita per a la gestió de les COMANDES i les FACTURES.

Per aquesta raó, s’informa el LLOGATER que les seves dades podran ser comunicades, per les necessitats d’aquesta gestió, a les societats si s’escau encarregades de la facturació i d’altres col·laboradors de CLS - SKI COMPANY.

CLS - SKI COMPANY es compromet a no difondre el seu fitxer de clients a tercers.

CLS - SKI COMPANY conserva confidencialment les dades del LLOGATER per a les necessitats del CONTRACTE, de la seva execució i respectant la llei informàtica i llibertats de 6 de gener de 1978 modificada per la llei de 6 d’agost de 2004.

En aquest sentit, el LLOGATER disposa en tot moment d'un dret d'accés, de modificació, de rectificació i de supressió de les seves informacions personals recollides per CLS - SKI COMPANY.

Per exercir aquest dret, el LLOGATER pot enviar un correu electrònic a privacy,skiset,com, o bé un correu postal a l’adreça següent:

CLS - SKI COMPANY
Service Données Personnelles
424, bureaux de la Colline
92210 SAINT CLOUD - FRANCE

Es precisa que el LLOGATER ha de poder justificar la seva identitat, ja sigui escanejant un document d’identitat, ja sigui enviant a CLS - SKI COMPANY una fotocòpia del seu document d’identitat.


Article 28: Arxivament del contracte

D’acord amb l'article L. 134-2 del Codi del consum, SKISET arxivarà durant deu (10) anys qualsevol CONTRACTE subscrit amb el LLOGATER corresponent a una COMANDA d'un import superior a 120 euros impostos inclosos.

Per accedir al CONTRACTE, el LLOGATER el podrà demanar bé per correu electrònica a l’adreça: client,skiset,com, o bé per correu postal a l'adreça següent:

La Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANÇA
per al LLOGATER domiciliat a França i que esquiï a França.

La Compagnie Internationale des Loueurs de Skis: Chemin de la Prairie 5 A, 1007 LAUSANNE - SUÏSSA
per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï a França, per al LLOGATER domiciliat fora de França que esquiï fora de França i per al LLOGATER domiciliat a França que esquiï fora de França


Article 29: Disposicions generals

El fet que una de les PARTS no hagi exigit l'aplicació d'una clàusula qualsevol del CONTRACTE, ja sigui de manera permanent o temporal, no es podrà considerar en cap cas com una renúncia a l’esmentada clàusula.

El CONTRACTE no confereix cap exclusivitat al LLOGATER pel que fa a la provisió de prestacions o garantia de qualitat.

Si qualsevol de les estipulacions del CONTRACTE esdevingués nul·la davant d’una disposició legislativa o reglamentària vigent i/o d’una decisió judicial tenint autoritat de cosa jutjada, es considerarà no escrita però no afectarà per a res la validesa de les altres clàusules que romandran plenament aplicables.

En aquest cas les PARTS es posaran en contacte per acordar una nova disposició per substituir la declarada nul·la i sense objecte, quedant entès que la nova disposició haurà de respectar, tant com sigui possible, l’esperit i l’impacte econòmic sobre les PARTS de la disposició substituïda.


Article 30: Dret aplicable - Jurisdicció competent

El contracte i qualsevol comanda feta al lloc web i tractada per CFLS en les condicions fixades a l'article 8 de les condicions generals només estan sotmesos a la llei francesa. En cas de litigi, només seran competents els tribunals francesos.

El contracte i qualsevol comanda feta al lloc web i tractada per CILS en les condicions fixades a l'article 8 de les condicions generals només estan sotmesos a la llei suïssa. En cas de litigi, només seran competents els tribunals suïssos.


Article 31: Política de confidencialitat

Skiset - N°1 de la location de ski
Condicions generals de lloguer 2024 / 2025